Serveis

Assessorem empreses i professionals perquè compleixin la normativa vigent de protecció de dades personals. Els nostres serveis són els següents:
 • Adaptació a la normativa vigent de protecció de dades personals:
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Servei de delegat de protecció de dades extern
 • Formació sobre protecció de dades personals
 • Auditoria de protecció de dades personals
 • Gestió de riscos segons el Reglament General de Protecció de Dades
 • Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament
 • Atenció dels drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament
 • Seguretat del tractament de dades personals
 • Externalització de serveis i transferències internacionals de dades
 • Criteris sancionadors
 • Protecció de dades dels menors
 • Protecció de dades en les xarxes socials
 • Protecció de dades en els serveis al núvol