Què és Privadesa?

Privadesa és una empresa que ofereix serveis de protecció de dades personals per a empreses i professionals a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de les dades personals és conforme amb el  Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Nou model. A diferència de la normativa anterior, l'RGPD no estableix un llistat de les mesures de seguretat que són d’aplicació d’acord amb la tipologia de dades, sinó que estableix que el responsable del tractament ha d’aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades al risc que comporta el tractament. Això implica haver de fer una gestió dels riscos.

Privadesa documenta detalladament el registre de les activitats de tractament i la gestió dels riscos a l’hora de determinar el nivell de risc i concretar les mesures tècniques i organitzatives que cal aplicar a fi d'acreditar que el tractament de dades personals és conforme amb l'RGPD.