Què passa per incomplir la normativa de protecció de dades?

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), incomplir la normativa de protecció de dades se sanciona amb multes econòmiques que poden ser molt elevades. En aquest sentit, l’RGPD classifica les infraccions en dues categories: 
  • Les menys greus se sancionen amb fins a 10 milions d'euros o el 2% del volum de facturació anual de l'empresa (la més alta de les dues). 
  • I les més greus se sancionen amb multes que poden aconseguir fins a 20 milions d'euros o el 4% del volum de facturació anual de l'empresa (la més alta de les dues). 
El règim sancionador s'aplica als responsables i encarregats del tractament, no s'aplica al delegat de protecció de dades. 

Per a fixar la quantia de la sanció es tenen en compte una sèrie de criteris de graduació (per exemple, el volum de negoci o activitat de l'infractor, el grau d'intencionalitat, el que hi hagi reincidència o no, els perjudicis causats a les persones interessades i a terceres persones,...).