Quines són les bases legals per al tractament de dades personals?

El tractament de dades personals només serà lícit si es compleix almenys una de les següents condicions:
  • Consentiment de la persona interessada.
  • Execució d'un contracte.
  • Compliment d'una obligació legal.
  • Interès vital de la persona interessada o interès vital d'una tercera persona.
  • Missió en interès públic o exercici de poders públics.
  • Interès legítim del responsable o interès legítim d'una tercera persona.
Quan un tractament persegueix diverses finalitats, cal fer constar la legitimació per a cadascuna d’elles.

La base jurídica en la qual es basa el tractament de dades personals es regula a l'article 6 del Reglament General de Protecció de Dades.