El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor el 24 de maig de 2016 i serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. En aquest període transitori les empreses i els professionals han d'anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions de l’RGPD en el moment en què sigui aplicable.

El nou Reglament és una norma directament aplicable, que no requereix normes internes de transposició ni tampoc normes de desenvolupament o d’aplicació. Cal que les empreses i els professionals assumeixin que la norma de referència és l’RGPD i no les normes nacionals. La llei que substituirà l'actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) podrà incloure algunes precisions o desenvolupaments en matèries en les quals l’RGPD ho permet.

Notícies sobre el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades


Protecció de Dades recorda l'obligació de complir amb la normativa europea abans d'un any https://www.naciodigital.cat/noticia/133309/proteccio/dades/recorda/obligacio/complir/amb/nova/normativa/europea/abans/any

El nou reglament europeu de protecció de dades eliminarà el concepte de consentiment tàcit https://www.vilaweb.cat/noticies/el-nou-reglament-europeu-de-proteccio-de-dades-eliminara-el-concepte-de-consentiment-tacit/