Serveis de protecció de dades per a empreses

Punts clau en el Reglament General de Protecció de Dades:
  • Informar sobre el tractament de dades personals.
  • Obtenir el consentiment quan sigui necessari.
  • Elaborar el registre d'activitats de tractament.
  • Analitzar els riscos i aplicar mesures tècniques i organitzatives.
  • Permetre exercir els drets de manera senzilla.
  • Notificar els forats de seguretat.
  • Registrar les incidències.
  • Revisar els contractes amb tercers que tinguin accés a dades personals.
  • Verificar contínuament el compliment de les obligacions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de dades personals

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) recullen diverses bases jurídiques legitimadores del tractament de dades personals per part de les organitzacions privades: relació contractual prèvia que contempli el tractament, consentiment del ciutadà o interès legítim que prevalgui sobre els drets de les persones, entre altres. 

Per tant, en l'actualitat, no resulta necessari que el particular consenti el tractament de les seves dades personals si existeix una altra base jurídica que legitimi el tractament. 

En els casos en els quals el consentiment del ciutadà calgui per no existir una altra base legitimadora, la Llei estableix que ha de ser una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual una persona accepta el tractament de les seves dades personals, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa. S'exclou el consentiment tàcit o per omissió. 

A més, quan es pretengui que el consentiment del ciutadà legitimi un tractament per a una varietat de finalitats, caldrà que consti de manera específica i inequívoca que aquest consentiment s'atorga per a totes elles. 

No podrà denegar-se un contracte o la prestació d'un servei pel fet que la persona no consenti el tractament de les seves dades personals per a finalitats que no guardin relació amb aquest contracte o amb la prestació d'aquest servei.